تیم سازنده 2018-12-15T17:07:06+00:00

تیم سازنده بازی گشت پلیس

علیرضا رنجبر شورابی
علیرضا رنجبر شورابی
بهزاد رجبی پور
بهزاد رجبی پور
حمیدرضا کرمیان
حمیدرضا کرمیان
مهرداد ملک احمدی
مهرداد ملک احمدی
علی وحدت نیا
علی وحدت نیا
ابوذر پوررنجبر
ابوذر پوررنجبر
محمد اکرمی فرد
محمد اکرمی فرد
کمال صباغ
کمال صباغ
محمد علوی
محمد علوی
محمد باقر خوشبخت
محمد باقر خوشبخت