دوئل

/دوئل

دوئل Duel

توضیحات:

در این بازی که به صورت یک و دونفره بر روی یک دستگاه قابل انجام است، سرعت لمس صفحه توسط بازیکن به چالش کشیده می شود. در نوع یک نفره هوش مصنوعی با پیشرفت بازی سخت تر می شود و جذابیت کسب مراحل بالاتر در جدول بازی را افزایش می دهد.

2018-11-28T16:18:22+00:00