کاکتوس باز

/کاکتوس باز

کاکتوس باز Cactus Runner

توضیحات:

یک کابوی ساده که بازیکن باید با چرخاندن مسیر زیر پای کابوی یا پراندنش از روی موانع و شلیک به آنها او را از پرت شدن به پایین این مسیر حرکتی باریک نجات دهد.

2018-11-28T15:54:53+00:00