گشت پلیس

/گشت پلیس

گشت پلیس Police Patrol

توضیحات:

در بازی گشت پلیس، بازیکن در نقش یک پلیس جوان و تازه کار که به تازگی از دانشکده فارغ التحصیل شده ، به عنوان نیروی موتور سوار به خدمت نیروی پلیس درآمده است ، در هر مرحله از بازی جرمی در قسمتی از شهر رخ می دهد که نحوه و دلیل اتفاق افتادن آن نمایش داده می شود. مورد برای رسیدگی سریع و در لحظه به بازیکن ارجاع داده شده، و بازیکن موظف است زمانی کمتر ازهفت دقیقه شبیه سازی شده در بازی به سرعت وارد صحنه می شود و با تعقیب مجرم وی را دستگیر نماید .هر مرحله و ماموریت در حقیقت روشی برای آموزش موثر روشهای ممکن وقوع جرم و در نهایت نحوه پیشگیری از آن است .

2018-11-28T15:04:15+00:00